04/05/2011

Nội dung họp lớp tháng 5/2011

Các thông báo của giáo viên:
 • Kết quả học tập học kỳ I của lớp.
 • Tuyên dương các sinh viên có kết quả học tập tốt.
 • Điểm học phần lần 1 = Điểm giữa kỳ (30%-40%) + Điểm thi cuối kỳ (60%-70%).
 • Điểm học phần lần 2 = Điểm giữa kỳ lần 1 + Điểm thi lần 2.
 • Đối với học phần gồm lý thuyết và thực hành thì Điểm học phần = Điểm thực hành (30%) + Điểm lý thuyết (70%).
 • Thi lần 2 học kỳ I: 23, 24/4 và 7,8/5/2011 (nhằm Thứ bảy, Chủ nhật).
 • Thời gian lên lớp HK2: từ 28/3/2011 đến 9/7/2011 (14 tuần).
Những vấn đề GVCN yêu cầu lớp thực hiện:
 •  BCS và BCH đăng tải các thông báo trên web lớp (http://cdth5.blogspot.com) bằng tài khoản được cấp. Lấy email của đại diện BCS và BCH để cấp quyền.
 • Công khai quỹ Lớp: còn .........., trong đó ... bạn chưa đóng đủ. Gia hạn đến giữa tháng 5/2011. Nếu không đóng, báo cho GVCV biết để khiển trách trên web và lưu lại để xét ĐRL sau này.
 • Công khai quỹ Đoàn: còn .........., trong đó ... bạn chưa đóng đủ. Gia hạn đến giữa tháng 5/2011. Nếu không đóng, báo cho GVCV biết để khiển trách trên web và lưu lại để xét ĐRL sau này.
 •  Sử dụng phối hợp quỹ lớp và quỹ đoàn cho các hoạt động phong trào sau khi thông qua lớp (nếu số không đồng ý ít hơn nửa lớp).
 • Định ngày đóng quỹ lớp hàng tháng: từ ngày 1 đến ngày 7 của tháng, mức đóng: 10.000đ/sv/tháng.
 • Định ngày đóng quỹ đoàn hàng quý: 2 tuần đầu quý, mức đóng: 10.000đ/sv/quý.
 • Nên tổ chức giao lưu giữa các lớp (thể thao, văn nghệ, báo cáo chuyên đề), những hoạt động xã hội (thăm di tích lịch sử, tặng quà trẻ mồ côi,...) cần cân nhắc.
 • Lại nhắc về tinh thần đoàn kết, nhường nhịn trong lớp.
 • Tự giác báo cáo trung thực tình hình học tập cho gia đình.
 • Sinh viên thực hiện quyền bầu cử tại quê nhà vào 22/5/2011.
Đề xuất của đối với nhà trường:
 • Gia hạn số ngày nghỉ để SV về quê bầu cử.
 • Những SV có kết quả học tập hoặc rèn luyện trong năm ở mức trung bình trở xuống thì Nhà trường nên gửi thư báo cho gia đình được biết.
Tình hình tiền quỹ lớp tháng 3 và 4: download

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét